פתיחת עוסק פטור / פתיחת עוסק מורשה

פתיחת תיק במע”מ הינה הפעולה הראשונה לפני שפותחים תיקים ברשויות האחרות .
התחנה שאליה בית העסק שייך היא התחנה שבד”כ הקרובה למקום העסק.
אם לא בטוחים ניתן להתקשר לתחנה מעמ ולשאול.
יש למלא טופס 821 לצורך פתיחת תיק במעמ ולצרף אליו את הטפסים הבאים:

 

עוסק עצמאי/פטור

 • תעודת זהות עם ספח פתוח חשוב שהכתובת תהיה עדכנית .
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון בנק של העוסק (צלום שק). כאשר לעוסק חשבון בנק משותף עם בן/בת זוג, על העוסק להגיע למשרדי מע”מ עם בן/בת הזוג כאמור ולחתום על הצהרה בדבר קיומו של חשבון בנק משותף כאמור. (עוסק פטור לא חייב חשבון בנק)
 • מסמכים נוספים המעידים על הקמת העסק ופעילותו.

שותפות (שני אנשים או יותר)

 • תעודת זהות של כל אחד מהשותפים.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של העסק.
 • אישור על רישום השותפות ברשם השותפויות (אם קיים).
 • על השותפים למנות נציג אחד מתוכם שיפעל בשמם בכל הפעילות הנוגעת למע”מ

חברה בעמ

 • אישור של רשם החברות על רישום החברה במרשם החברות.
 • תקנון ופרוטוקול מינוי מנהלים של החברה כפי שאושר על ידי רשם החברות.
 • שמות מנהלי החברה, מספרי הזהות שלהם, כתובותיהם ומספרי הטלפון שלהם.
 • חוזה קנייה/שכירות של מקום העסק.
 • אסמכתא על קיום חשבון הבנק של החברה.
 • לגבי עסק בשלבי הקמה, שטרם החל בפעילותו: מסמכים נוספים שמתוכם ניתן ללמוד על פעילותו העתידית של העסק, כגון: התחייבויות לאספקת טובין, חוזים לביצוע פעולות רכישת נכסים לבנייה, אישורי בנייה, רישיונות עסק מטעם רשויות מקומיות או ממשלתיות, וכיוצא בזה.
 • טופס רישום מלא על כל פרטיו, וחתום.
 • מידע על הרכוש: סכום ההשקעה, מקורות המימון, מחזור העסקאות המשוער.

קבלת אישור על הרישום כעוסק

 • לאחר ביצוע הרישום, תקבל אישור/ צילום תעודה על כך במקום (בנוסף, תישלח אליך בדואר תעודת עוסק מורשה)
 • בעת ביצוע הרישום תקבל הסבר אם עליך לדווח פעם בחודש או פעם בחודשיים (לפי גובה מחזור העסקאות), וכן טופס לתשלום המע”מ לדיווח הראשון.